Piibel.NET
NehemjaNehemja
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Tööjaotus müüri taastamisel Siis ülempreester Eljasib ja tema vennad preestrid võtsid kätte
 ja ehitasid Lambavärava; nad pühitsesid selle ja panid sellele
 väravad ette, ja pühitsesid kuni Sajatornini ja kuni Hananeli tornini.

Ja nende kõrval ehitasid Jeeriko mehed; nende kõrval ehitas
 Sakkur, Imri poeg.

Ja Kalavärava ehitasid Senaa pojad; nemad raiusid selle
 palkidest ja panid sellele ette väravad, lukud ja riivid.

Ja nende kõrval parandas Meremot, Hakkosi poja Uurija poeg;
 nende kõrval parandas Mesullam, Mesesabeli poja Berekja poeg; nende
 kõrval parandas Saadek, Baana poeg.

Ja nende kõrval parandasid tekoalased; aga nende suurnikud ei
 painutanud oma kaela oma isanda teenistusse.

Ja Vanavärava parandasid Joojada, Paaseahi poeg, ja Mesullam,
 Besodja poeg; nemad raiusid selle palkidest ja panid sellele ette
 väravad, lukud ja riivid.

Ja nende kõrval parandasid Melatja, gibeonlane, ja Jaadon,
 meeronotlane, Gibeoni ja Mispa mehed Frati-taguse maavalitseja
 piirkonnast.

Nende kõrval parandas Ussiel, Harhaja poeg, kullassepp; tema
 kõrval parandas Hananja, salvisegaja; nemad taastasid Jeruusalemma
 müüri kuni laia müürini.

Ja nende kõrval parandas Refaja, Huuri poeg, Jeruusalemma
 piirkonna ühe poole ülem.

Ja tema kõrval parandas Jedaja, Harumafi poeg, oma koja kohal;
 tema kõrval parandas Hattus, Hasabneja poeg.

Järgmist lõiku parandasid Malkija, Haarimi poeg, ja Hassub,
 Pahat-Moabi poeg, kuni Ahjutornini.

Ja nende kõrval parandas Sallum, Halloohesi poeg, Jeruusalemma
 piirkonna teise poole ülem, tema ise ja ta tütred.

Oruvärava parandasid Haanun ja Saanoahi elanikud; nemad
 ehitasid selle ja panid sellele ette väravad, lukud ja riivid; ja
 veel tuhat küünart müüri kuni Sõnnikuväravani.

Ja Sõnnikuvärava parandas Malkija, Reekabi poeg, Beet-Keremi
 piirkonna ülem; ta ehitas selle ja pani sellele ette väravad, lukud
 ja riivid.

Ja Allikavärava parandas Sallun, Kol-Hose poeg, Mispa piirkonna
 ülem; tema ehitas selle, tegi sellele katuse ja pani sellele ette
 väravad, lukud ja riivid; ja veel parandas ta Veejuhtmetiigi müüri kuninga
 rohuaia juures kuni astmeteni, mis Taaveti linnast alla viivad.

Tema järel parandas Nehemja, Asbuki poeg, Beet-Suuri piirkonna
 ühe poole ülem, kuni Taaveti haudade kohani ja kaevatud tiigi ning
 sõjameeste hooneni.

Tema järel parandasid leviidid: Rehum, Baani poeg; tema kõrval
 parandas Hasabja, Keila piirkonna ühe poole ülem, oma piirkonna eest.

Tema järel parandasid nende vennad: Bavvai, Heenadadi poeg,
 Keila piirkonna teise poole ülem.

Ja tema kõrval parandas Eeser, Jeesua poeg, Mispa ülem,
 kahekordset osa selle koha vastas, kust nurgal olevasse lattu üles
 minnakse.

Tema järel parandas agarasti Baaruk, Sabbai poeg, järgmist lõiku
 nurgast alates kuni ülempreester Eljasibi koja ukseni.

Tema järel parandas Meremot, Hakkosi poja Uurija poeg, järgmist
 lõiku Eljasibi koja uksest Eljasibi koja otsani.

Ja tema järel parandasid preestrid, ümbruskonna mehed.
Nende järel parandasid Benjamin ja Hassub oma koja kohal; nende
 järel parandas Ananja poja Maaseja poeg Asarja oma koja kõrval.

Tema järel parandas Binnui, Heenadadi poeg, järgmist lõiku Asarja
 kojast kuni nurgani ja kuni käänakuni.

Paalal, Uusai poeg, parandas Nurga- ja Ülatorni kohal, mis
 kuningakojast välja ulatub vahtkonnaõue juures; tema järel Pedaja,
 Parosi poeg, -

ja Ofelil elavad templisulased - idapoolse Veevärava ja
 väljaulatuva torni kohal.

Tema järel parandasid tekoalased järgmist lõiku suure
 väljaulatuva torni kohalt kuni templikünka müürini.

Ülalpool Hobuväravat parandasid preestrid, igaüks oma koja
 kohal.

Nende järel parandas Saadok, Immeri poeg, oma koja kohal; ja
 tema järel parandas Semaja, Sekanja poeg, Idavärava valvur.

Tema järel parandasid Hananja, Selemja poeg, ja Haanun, Salafi
 kuues poeg, järgmist lõiku; nende järel parandas Mesullam, Berekja
 poeg, oma kambri kohal.

Tema järel parandas Malkija, kullassepp, templisulaste ja
 kaupmeeste kojani, Ülevaatusevärava kohal ja kuni nurgarõduni.

Ja nurgarõdu ning Lambavärava vahel parandasid kullassepad ja
 kaupmehed.

Vaenlased takistavad tööd Aga kui Sanballat kuulis, et me müüri ehitame, siis ta vihastus
 ja oli väga pahane; ta pilkas juute

ja rääkis oma vendade ja Samaaria sõjaväe ees ning ütles: „Mida
 need väetid juudid teevad? Kas see peaks neile jääma? Kas nad
 hakkavad ohverdama? Kas nad juba täna saavad valmis? Kas nad tahavad
 põlenud kivid rusuhunnikust teha kõlblikuks?”

Ja tema kõrval oli ammonlane Toobija, kes ütles: „Ehitagu aga!
 Kui rebane peaks minema nende kivimüüri peale, ta kisuks selle maha!”

Kuule, meie Jumal, kuidas meid põlastatakse! Pööra nende teotus
 nende endi pähe ja anna nad riisutavaiks vangistusemaal!

Ära kata kinni nende süütegu ja ära lase kustuda nende pattu
 oma palge eest, sest nad on ehitajaid pahandanud!

Aga me ehitasime müüri ja kogu müür sai valmis pooles kõrguses.
 Ja rahvas oli südamega töö juures.