Piibel.NET
NehemjaNehemja
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Leping Issandaga uuendatakse Selle kõige tõttu me teeme ja kirjutame kindla lepingu, ja meie
 vürstid, meie leviidid ja meie preestrid kinnitavad seda pitseriga.

Ja pitseriga kinnitajad on: maavalitseja Nehemja, Hakalja poeg,
 ja Sidkija,

Seraja, Asarja, Jeremija,
Pashur, Amarja, Malkija,
Hattus, Sebanja, Malluk,
Haarim, Meremot, Obadja,
Taaniel, Ginneton, Baaruk,
Mesullam, Abija, Mijamin,
Maasja, Bilgai, Semaja - need on preestrid.
Ja leviidid on: Jeesua, Asanja poeg, Binnui, Heenadadi
 poegadest, Kadmiel,

ja nende vennad Sebanja, Hoodija, Keliita, Pelaja, Haanan,
Miika, Rehob, Hasabja,
Sakkur, Seerebja, Sebanja,
Hoodija, Baani, Beniinu.
Rahva peamehed on: Paros, Pahat-Moab, Eelam, Sattu, Baani,
Bunni, Asgad, Beebai,
Adonija, Bigvai, Aadin,
Aater, Hiskija, Assur,
Hoodija, Haasum, Beesai,
Haarif, Anatot, Neebai,
Magpias, Mesullam, Heesir,
Mesesabel, Saadok, Jaddua,
Pelatja, Haanan, Anaja,
Hoosea, Hananja, Hassub,
Halloohes, Pilha, Soobek,
Rehum, Hasabna, Maaseja,
Ahija, Haanan, Aanan,
Malluk, Haarim, Baana.
Ja ülejäänud rahvas, preestrid, leviidid, väravahoidjad,
 lauljad, templisulased ja kõik, kes olid end lahti öelnud teiste
 maade rahvaist Jumala Seaduse kasuks, nende naised, nende pojad
 ja tütred, kõik, kes olid võimelised aru saama,

need liitusid oma vägevamate vendadega ja võtsid needuse
 ja vande kinnitusel endile kohustuse käia Jumala Seaduse järgi, mis Jumala sulase
 Moosese läbi oli antud, ja tähele panna ning täita kõiki Issanda,
 meie Jumala käske, tema seadlusi ja määrusi:

„Me ei anna oma tütreid maa rahvaile ega võta nende tütreid oma
 poegadele.

Ja kui maa rahvad toovad hingamispäeval müügiks kaupa ja
 kõiksugu vilja, siis me ei võta neilt seda hingamispäeval ega muul
 pühal päeval. Me loobume seitsmenda aasta saagist ja igasugusest
 võlanõudest.

Me võtame endile kohustuse anda kolmandik seeklit aastas meie
 Jumala koja teenistuse tarvis:

ohvrileibadeks, alaliseks roaohvriks ja alaliseks
 põletusohvriks, ohvreiks hingamispäevil, noorkuupäevil ja pühadel,
 pühadeks asjadeks, patuohvriks, et toimetada Iisraelile lepitust, ja
 igaks tegevuseks meie Jumala kojas.

Meie, preestrid, leviidid ja rahvas, oleme heitnud liisku puude
 muretsemiseks, nende toomiseks meie perekondade kaupa oma Jumala
 kojale igal aastal kindlaksmääratud ajal, põletamiseks Issanda, meie
 Jumala altaril, nagu Seaduses on kirjutatud.

Me kohustume tooma Jumala kotta igal aastal uudsevilja oma
 põldudelt ja uudsevilja kõigist puudest,

ja esmasündinud oma poegadest ja kariloomadest, nagu Seaduses
 on kirjutatud; ja kohustume tooma oma veiste ning lammaste ja kitsede
 esmasündinuid oma Jumala kotta preestritele, kes teenivad meie Jumala
 kojas.

Me toome ka parimat oma taignast ja oma tõstelõivudest,
 kõiksugu puude vilja, värsket veini ja õli preestritele meie Jumala
 koja kambrites; ja oma põldude kümnist leviitidele, neile leviitidele,
 kes koguvad kümnist kõigis meie põllutöölinnades.

Ja üks preester, Aaroni poegadest, olgu koos leviitidega, kui
 leviidid koguvad kümnist, ja leviidid peavad viima kümnise kümnisest
 meie Jumala kotta varaaida kambritesse.

Sest neisse kambritesse peavad Iisraeli lapsed ja Leevi lapsed
 viima vilja, värske veini ja õli tõstelõivu; seal on ka pühamu
 riistad ja teenivad preestrid, väravahoidjad ja lauljad. Me ei jäta
 maha oma Jumala koda.”