Piibel.NET
NehemjaNehemja
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Tagasitulnud preestrite ja leviitide nimestik Ja need olid preestrid ja leviidid, kes tulid tagasi koos
 Serubbaabeliga, Sealtieli pojaga, ja Jeesuaga: Seraja, Jeremija,
 Esra,

Amarja, Malluk, Hattus,
Sekanja, Rehum, Meremot,
Iddo, Ginnetoi, Abija,
Miijamin, Maadja, Bilga,
Semaja, Joojarib, Jedaja,
Sallu, Aamok, Hilkija, Jedaja; need olid preestrite ja nende
 vendade peamehed Jeesua päevil.

Ja leviidid olid: Jeesua, Binnui, Kadmiel, Seerebja, Juuda ja
 Mattanja, kes koos oma vendadega juhatas tänulaulu,

kuna Bakbukja ja Unni ning nende vennad teenistusel nendega
 vastamisi seisid.

Ja Jeesuale sündis Joojakim, ja Joojakimile sündis Eljasib, ja
 Eljasibile sündis Joojada,

ja Joojadale sündis Joonatan, ja Joonatanile sündis Jaddua.
Ja Joojakimi päevil olid need preestrid perekondade
 peameesteks: Serajal Meraja, Jeremijal Hananja,

Esral Mesullam, Amarjal Joohanan,
Mallukil Joonatan, Sebanjal Joosep,
Haarimil Adna, Merajotil Helkai,
Iddol Sakarja, Ginnetonil Mesullam,
Abijal Sikri, Minjaminil, Moadjal Piltai,
Bilgal Sammua, Semajal Joonatan,
Joojaribil Mattenai, Jedajal Ussi,
Sallail Kallai, Aamokil Eeber,
Hilkijal Hasabja, Jedajal Netaneel.
Leviidid: Eljasibi, Joojada, Joohanani ja Jaddua päevil on
 perekondade peamehed kirja pandud, nõndasamuti preestrid, kuni
 pärslase Daarjavese valitsemisajani.

Leevi pojad, perekondade peamehed, on ajaraamatusse kirja
 pandud Joohanani, Eljasibi poja päevini.

Ja leviitide peamehed olid: Hasabja, Seerebja ja Jeesua,
 Kadmieli poeg, ja nende vennad, kes olid nendega vastamisi kiitmas ja
 tänamas jumalamehe Taaveti käsu kohaselt, rühm vastavalt rühmale.

Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon ja Akkub olid
 väravahoidjad, kes valvasid väravate varakambreid.

Need elasid Joojakimi, Joosadaki poja Jeesua päevil ja
 maavalitseja Nehemja ja preestri ning kirjatundja Esra päevil.

Linnamüüri pühitsemine Ja kui Jeruusalemma müüri pühitseti, siis otsiti leviidid üles
 kõigist nende asupaikadest ja toodi Jeruusalemma, et pidada rõõmsat
 pühitsuspidu tänulaulude, simblite, naablite ja kanneldega.

Ja lauljate pojad kogunesid Jeruusalemma ümberkaudsest
 piirkonnast ja netofalaste küladest,

Beet-Gilgalist ja Geba ja Asmaveti väljadelt, sest lauljad olid
 endile ehitanud külasid ümber Jeruusalemma.

Preestrid ja leviidid puhastasid endid, nõndasamuti puhastasid
 nad rahva ning väravad ja müüri.

Siis ma käskisin Juuda vürste minna müüri peale, ja ma
 moodustasin kaks suurt laulukoori ja rongkäiku müüril paremale poole
 Sõnnikuvärava suunas,

ja nende järel käisid Hoosaja ning pooled Juuda vürstidest,
ja Asarja, Esra, Mesullam,
Juuda, Benjamin, Semaja ja Jeremija,
ja mõned preestrite pojad pasunatega: Sakarja, Joonatani poeg,
 kes oli Semaja poeg, kes oli Mattanja poeg, kes oli Miikaja poeg, kes
 oli Sakkuri poeg, kes oli Aasafi poeg,

ja tema vennad Semaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai,
 Netaneel, Juuda ja Hananai jumalamees Taaveti mänguriistadega; ja
 Esra, kirjatundja, käis nende ees.

Ja nad läksid Allikaväravast mööda, tõusid otseteed Taaveti
 linna astmeid pidi üles, mööda müürile viivat treppi ülalpool Taaveti
 koda, kuni Veeväravani ida pool.

Ja teine laulukoor, ja selle järel mina ja pool rahvast, läks
 müüril vastassuunas, Ahjutornist mööda kuni laia müürini,

Efraimi väravast mööda ja üle Vanavärava, Kalavärava, Hananeli
 torni ja Sajatorni Lambaväravani; nad peatusid Vahtkonnaväravas.

Siis asetusid mõlemad laulukoorid Jumala kotta, ka mina ja
 pooled ülemaist, kes koos minuga olid,

ja preestrid Eljakim, Maaseja, Minjamin, Miikaja, Eljoenai,
 Sakarja ja Hananja pasunatega,

ja Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Joohanan, Malkija, Eelam ja
 Eser. Lauljad laulsid ja Jisrahja oli juhatajaks.

Ja nad ohverdasid sel päeval suuri ohvreid ning olid rõõmsad,
 sest Jumal oli neile suure rõõmu valmistanud; ka naised ja lapsed
 rõõmustasid, ja Jeruusalemma rõõm oli kaugele kuuldav.

Korraldus preestrite ja leviitide ülalpidamiseks Sel päeval määrati mehed varakambrite ülemaiks; varakambrid olid
 tõstelõivude, uudsevilja ja kümniste jaoks, et nad neisse koguksid
 linnade põldudelt preestritele ja leviitidele kuuluvad seaduspärased
 osad, sest Juudal oli rõõm teenivaist preestreist ja leviitidest.

Nemad toimetasid nende Jumala teenistust ja puhastusteenistust,
 nõndasamuti lauljad ja väravahoidjad, nagu Taavet ja tema poeg
 Saalomon olid käskinud.

Sest juba muiste, Taaveti ja Aasafi päevil, oli lauljail
 juhataja, ja oli olemas kiitus- ja tänulaule Jumalale.

Ja kogu Iisrael andis Serubbaabeli päevil ja Nehemja päevil
 lauljaile ja väravahoidjaile neile kuuluva igapäevase osa; pühitsetud
 annid anti leviitidele ja leviidid andsid pühitsetud annid Aaroni
 poegadele.