Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
36Rullraamatu põletamine Ja Juuda kuninga Joojakimi, Joosija poja neljandal aastal
 tuli Jeremijale sõna Issandalt, kes ütles:

„Võta enesele rullraamat ja kirjuta sinna kõik need sõnad,
 mis ma sulle olen rääkinud Iisraeli ja Juuda ning kõigi rahvaste
 kohta, alates päevast, kui ma hakkasin sulle rääkima, Joosija
 päevist kuni tänase päevani!

Võib olla, et kui Juuda sugu kuuleb kõigest sellest
 õnnetusest, mille ma kavatsen neile saata, siis nad pöörduvad
 igaüks oma kurjalt teelt ja ma võin neile nende süü ja
 nende patu andeks anda.”

Siis Jeremija kutsus Baaruki, Neerija poja; ja Baaruk
 kirjutas rullraamatusse Jeremija suust kõik Issanda sõnad, mis
 ta oli temale rääkinud.

Ja Jeremija käskis Baarukit, öeldes: „Mind peetakse kinni,
 mina ei saa minna Issanda kotta.

Aga mine sina ja loe paastupäeval Issanda kojas rahva
 kuuldes rullraamatust Issanda sõnad, mis sa oled minu suust üles
 kirjutanud; ja loe need ka kogu Juuda kuuldes kõigile, kes
 tulevad oma linnadest!

Vahest langeb nende alandlik palve Issanda ette ja igaüks
 pöördub oma kurjalt teelt; sest suur on viha ja raev, millega
 Issand seda rahvast on ähvardanud.”

Ja Baaruk, Neerija poeg, tegi kõik nõnda, nagu prohvet
 Jeremija teda oli käskinud, ja luges raamatust Issanda sõnad
 Issanda kojas.

Ja Juuda kuninga Joojakimi, Joosija poja viienda aasta
 üheksandas kuus kuulutati Issanda ees paast kogu Jeruusalemma
 rahvale ja kogu rahvale, kes Juuda linnadest oli tulnud
 Jeruusalemma.

Siis luges Baaruk raamatust Jeremija sõnad Issanda kojas,
 kirjutaja Gemarja, Saafani poja kambris ülemises õues, Issanda
 koja uue värava suus, kogu rahva kuuldes.

Kui Miika, Saafani poja Gemarja poeg, kuulis raamatust
 kõiki Issanda sõnu,

siis ta läks alla kuningakotta kirjutaja kambrisse, ja
 vaata, seal istusid kõik vürstid: kirjutaja Elisama, Delaja,
 Semaja poeg, Elnatan, Akbori poeg, Gemarja, Saafani poeg,
 Sidkija, Hananja poeg, ja kõik muud vürstid.

Ja Miika andis neile edasi kõik sõnad, mis ta oli kuulnud
 Baarukit rahva kuuldes raamatust lugevat.

Siis läkitasid kõik vürstid Baaruki juurde Jehudi, Netanja
 poja, Kuusi poja Selemja pojapoja, et ta ütleks: „Võta kaasa
 rullraamat, millest sa rahva kuuldes lugesid, ja tule siia!” Ja
 Baaruk, Neerija poeg, võttis rullraamatu kaasa ning tuli nende
 juurde.

Ja nad ütlesid temale: „Istu nüüd ja loe seda meie
 kuuldes!” Ja Baaruk luges nende kuuldes.

Aga kui nad olid kuulnud kõiki sõnu, siis vaatasid nad
 kohkunult üksteisele otsa ja ütlesid Baarukile: „Me peame
 kuningale kõik need sõnad teatavaks tegema!”

Ja nad küsitlesid Baarukit, öeldes: „Jutusta ometi meile,
 kuidas sa kõik need sõnad tema suust kirja panid?”

Ja Baaruk vastas neile: „Oma suuga ütles ta mulle kõik
 need sõnad ette ja mina kirjutasin tindiga raamatusse.”

Siis ütlesid vürstid Baarukile: „Mine peida ennast, sina
 ja Jeremija, ja keegi ärgu teadku, kus te olete!”

Ja nad läksid kuninga juurde õue, aga rullraamatu
 jätsid nad kirjutaja Elisama kambrisse; ja nad kandsid kõik sõnad
 kuninga kõrvu.

Siis kuningas läkitas Jehudi rullraamatut tooma ja too
 võttis selle kirjutaja Elisama kambrist; ja Jehudi luges kuninga
 kuuldes ja kõigi vürstide kuuldes, kes seisid kuninga juures.

Kuningas istus talvekojas - oli üheksas kuu - ja tema
 ees oli süüdatud sütepann.

Ja kui Jehudi oli lugenud kolm või neli veergu, siis
 lõikas kuningas kirjutaja noaga rullraamatu katki ja viskas
 sütepannil olevasse tulle, kuni kogu rullraamat oli hävinud
 sütepanni tules.

Aga nad ei tundnud hirmu ega käristanud oma riideid lõhki,
 ei kuningas ega ükski tema teenritest, kes kuulsid kõiki neid
 sõnu.

Ja kuigi Elnatan, Delaja ja Gemarja kuningat tungivalt
 palusid rullraamatut mitte põletada, ei võtnud ta neid kuulda.

Ja kuningas käskis Jerahmeeli, kuningapoega, ja Serajat,
 Asrieli poega, ja Selemjat, Abdeeli poega, kirjutaja Baaruki ja
 prohvet Jeremija kinni võtta; aga Issand peitis nad ära.

Ja Jeremijale tuli Issanda sõna, pärast seda kui kuningas
 oli põletanud rullraamatu ja sõnad, mis Baaruk Jeremija suust
 oli kirjutanud, ja ta ütles:

„Võta enesele teine rullraamat ja kirjuta sinna kõik
 endised sõnad, mis olid esimeseski rullraamatus, mille Juuda
 kuningas Joojakim põletas!

Ja Juuda kuninga Joojakimi kohta ütle: Nõnda ütleb Issand:
 Sina oled selle rullraamatu põletanud, öeldes: Mispärast sa oled
 sinna sedaviisi kirjutanud: Paabeli kuningas tuleb ja hävitab
 selle maa ning kaotab sealt inimesed ja loomad?

Seepärast ütleb Issand Juuda kuninga Joojakimi kohta
 nõnda: Ei ole temal seda järglast, kes istuks Taaveti aujärjele,
 ja tema surnukeha visatakse päevapalavuse ja öökülma kätte.

Ja ma karistan teda ja tema sugu ning ta sulaseid nende
 süütegude pärast; ma toon neile ning Jeruusalemma elanikele ja
 Juuda meestele kogu selle õnnetuse, mille ma neile tõotasin ja
 mida nad ei võtnud kuulda.”

Siis Jeremija võttis teise rullraamatu ja andis selle
 kirjutaja Baarukile, Neerija pojale, ja tema kirjutas sinna
 Jeremija suust kõik selle raamatu sõnad, mille Juuda kuningas
 Joojakim oli tules põletanud; ja neile lisati veel palju
 samasuguseid sõnu.