Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
16Korahi jõugu vastuhakk Aga Korah, Jishari poeg, kes oli Leevi poja Kehati poeg, ja
 Daatan ja Abiram, Eliabi pojad, ja Oon, Peleti poeg Ruubeni
 poegadest, võtsid kätte

ja tõusid üles Moosese palge ees, nõndasamuti kakssada
 viiskümmend meest Iisraeli lastest, koguduse vürstid, kogudusest
 kutsutud nimekad mehed,

ja nad kogunesid Moosese ja Aaroni vastu ning ütlesid neile:
 „Nüüd on küllalt! Sest terve kogudus - nad kõik on pühad ja Issand on
 nende keskel! Mispärast tõstate siis teie endid Issanda koguduse
 üle?”

Kui Mooses seda kuulis, siis ta heitis silmili maha
ja rääkis Korahi ning kogu ta jõuguga, öeldes: „Homme ilmutab
 Issand, kes on tema oma, kes on püha ja keda ta laseb enesele
 ligineda. Kelle ta välja valib, seda ta laseb enesele ligineda.

Tehke nõnda: võtke enestele suitsutuspannid, Korah ja kogu ta jõuk,
tehke neisse tuli ja pange homme nende peale suitsutusrohtu
 Issanda ees; siis on see mees, kelle Issand välja valib, püha! Nüüd
 on sellest küllalt, Leevi pojad!”

Ja Mooses ütles Korahile: „Kuulge ometi, Leevi pojad!
Ons teil vähe sellest, et Iisraeli Jumal teid on eraldanud
 Iisraeli kogudusest, lastes teid enesele ligineda, toimetama Issanda
 elamu teenistust ja seisma koguduse ees, et seda teenida?

Ta on lasknud ligineda sind ja kõiki su vendi, Leevi poegi,
 koos sinuga. Ja nüüd te nõuate ka preestriametit!

Sellepärast olete sina ja kogu su jõuk kogunenud Issanda vastu,
 sest kes on Aaron, et te nurisete tema vastu?”

Ja Mooses läkitas kutsuma Daatanit ja Abirami, Eliabi poegi.
 Aga need ütlesid: „Me ei tule!

Ons veel vähe, et oled meid toonud ära maalt, mis piima ja mett
 voolab, et meid kõrbes suretada, et sa tahad ennast teha ka veel
 valitsejaks meie üle?

Ei, sa ei ole meid viinud maale, mis piima ja mett voolab, ega
 ole meile andnud pärisosaks põlde ja viinamägesid! Kas tahad neil
 inimestel silmad välja torgata? Me ei tule!”

Siis Moosese viha süttis väga põlema ja ta ütles Issandale:
 „Ära hooli nende roaohvreist! Ei ole ma neilt võtnud ühtegi eeslit ega
 ole ühelegi neist kurja teinud!”

Ja Mooses ütles Korahile: „Sina ja kogu su jõuk olge homme
 Issanda ees, sina ja nemad ja Aaron,

ja igamees võtku oma suitsutuspann, pangu selle peale
 suitsutusrohtu ja igamees toogu Issanda ette oma suitsutuspann,
 kakssada viiskümmend suitsutuspanni, ka sina ja Aaron kumbki oma
 suitsutuspann!”

Siis nad võtsid igamees oma suitsutuspanni, tegid sellesse
 tule, panid selle peale suitsutusrohtu ja astusid kogudusetelgi ukse
 ette, ka Mooses ja Aaron.

Ja Korah kogus nende vastu terve koguduse kogudusetelgi ukse
 ette. Siis Issanda auhiilgus ilmutas ennast tervele kogudusele.

Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes:
„Lahkuge sellest jõugust, siis ma hävitan nad
 silmapilkselt!”

Aga nad heitsid silmili maha ja ütlesid: „Jumal, kõige liha
 vaimude Jumal! Kui üks mees pattu teeb, kas sa vihastud siis terve
 koguduse peale?”

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi kogudusega ja ütle: Minge ära Korahi, Daatani ja Abirami
 elukoha ümbrusest!”

Siis Mooses tõusis ja läks Daatani ja Abirami juurde, ja
 Iisraeli vanemad järgnesid temale.

Ja ta rääkis kogudusega, öeldes: „Minge nüüd eemale nende
 jultunud meeste telkide juurest ja ärge puudutage midagi, mis on
 nende oma, et teid ei hävitataks kõigi nende pattude
 pärast!”

Siis läksid nad ära Korahi, Daatani ja Abirami elukoha
 ümbrusest; aga Daatan ja Abiram tulid välja ja seisid oma telkide uste
 ees, ka nende naised, lapsed ja imikud.

Ja Mooses ütles: „Et Issand on mind läkitanud tegema kõiki neid
 tegusid ja et ma ei tee neid omast tahtest, seda te saate teada sellest:

kui nad surevad, nagu kõik inimesed surevad, ja kõigi muude
 inimeste karistus tabab ka neid, siis ei ole Issand mind läkitanud.

Aga kui Issand laseb sündida midagi erakorralist ja maa avab
 oma suu ja neelab nemad ja kõik, mis neil on, nõnda et nad lähevad
 elusalt alla hauda, siis te teate, et need inimesed on põlanud
 Issandat!”

Ja kui ta oli rääkinud kõik need sõnad, siis sündis, et nende
 all olev maa lõhkes

ja maa avas oma suu ja neelas ära nemad ja nende kojad ja kõik
 inimesed, kes kuulusid Korahile, ja kogu varanduse.

Nõnda läksid nemad ja kõik, mis neil oli, elusalt hauda ja maa
 kattis nad ning nad hävitati koguduse hulgast.

Ja kogu Iisrael, kes oli nende ümber, põgenes nende kisa tõttu,
 sest nad ütlesid: „Et maa ei neelaks ka meid!”

Ja Issanda juurest läks välja tuli ning põletas need kakssada
 viiskümmend meest, kes oli ohverdanud suitsutusrohtu.