Piibel.NET
Pauluse esimene kiri Timoteosele1. Timoteose
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Mitmesuguseid juhiseid Kes iganes on orjana ikke all, pidagu oma peremehi kogu austuse
 vääriliseks, et Jumala nime ja õpetust ei teotataks.

Aga kellel on usklikud peremehed, ärgu mõtelgu neist üleolevalt
 sellepärast, et nad on vennad, vaid teenigu neid veel enam, sest nad on
 usklikud ja armsad ning heategevuses püüdlikud.
 Seda õpeta ja manitse!

Kui keegi õpetab teisiti ega jää meie Issanda Jeesuse
 Kristuse tervete sõnade ja jumalakartusele vastava õpetuse juurde,

siis see on iseennast täis ega saa millestki aru, vaid on haige
 vaidlemisest ja sõnelemisest, millest tekib kadedust, riidu, teotust,
 kurje kahtlustusi,

lõputuid hõõrumisi inimeste vahel, kes on mõistuse poolest
 rikutud ja ilma jäänud tõest, ning kes arvavad jumalakartuse olevat tuluallika.

Ent jumalakartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on.
Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia.
Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll.
Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu,
 paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad
 inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse.

Jah, kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades on
 mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu.

Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest! Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust!
Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees.
Ma käsin sind Jumala ees, kes teeb kõik elavaks, ja Kristuse
 Jeesuse ees, kes Pontius Pilaatuse ees andis hea tunnistuse,

et sa käsku säilitaksid puhtalt ja laitmatult meie Issanda
 Jeesuse Kristuse ilmumiseni,

mille parajal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate Kuningas ja isandate Issand,
kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha. Tema päralt olgu au ja igavene võimus! Aamen.
Neid, kes on nüüdsel ajal rikkad, käsi, et nad ei oleks ülbed
 ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab
 meile kõike rikkalikult maitsmiseks;

käsi neil teha head, saada rikkaks headelt tegudelt, olla lahke
 ja helde käega,

talletades enesele vara heaks aluskiviks tuleviku tarvis, et
 haarata kinni tõelisest elust.

Lõpumanitsus Oh Timoteos, hoia, mis su hoolde on usaldatud, pöördu ära labastest
 tühijuttudest ja valeliku tunnetuse vastuväidetest,

mida omaks tunnistades mõned on kaldunud kõrvale usust.
 Arm olgu teiega!