Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
9Paabeli vangipõlvest tagasitulijad Ja kogu Iisrael pandi suguvõsakirja, ja vaata, nad on
 kirjutatud Iisraeli Kuningate raamatusse. Aga Juuda viidi oma
 truudusetuse pärast Paabelisse vangi.

Esimesed, kes siis jälle elasid oma pärisosas ja linnades,
 olid Iisraelist - preestrid, leviidid ja templisulased.

Jeruusalemmas elas Juuda, Benjamini, Efraimi ja Manasse
 poegi:

Uutai, Ammihudi poeg, kes oli Omri poeg, kes oli Imri poeg,
 kes oli Baani poeg Juuda poja Peretsi poegadest.

Seelalastest: Asaja, esmasündinu, ja tema pojad.
Serahi poegadest: Jeuel ja tema vennad - kuussada
 üheksakümmend.

Benjamini poegadest: Sallu, Mesullami poeg, kes oli
 Hoodavja poeg, kes oli Hasnua poeg;

ja Jibneja, Jerohami poeg, ja Eela, Ussi poeg, kes oli
 Mikri poeg, ja Mesullam, Sefatja poeg, kes oli Reueli poeg, kes
 oli Jibnija poeg;

ja nende vennad oma põlvnemise järgi - üheksasada
 viiskümmend kuus. Need kõik olid perekondade peamehed oma
 perekondade kaupa.

Preestritest: Jedaja, Joojarib ja Jaakin,
ja Asarja, Hilkija poeg, kes oli Mesullami poeg, kes oli
 Saadoki poeg, kes oli Merajoti poeg, kes oli Ahituubi poeg,
 Jumala koja eestseisja;

ja Adaja, Jerohami poeg, kes oli Pashuri poeg, kes oli
 Malkija poeg, ja Maesai, Adieli poeg, kes oli Jahsera poeg, kes
 oli Mesullami poeg, kes oli Mesillemiti poeg, kes oli Immeri
 poeg,

ja nende vennad, perekondade peamehed, tuhat seitsesada
 kuuskümmend tublit meest Jumala koja teenistuse toimetamiseks.

Leviitidest: Semaja, Hassubi poeg, kes oli Asrikami poeg,
 kes oli Hasabja poeg Merari poegadest;

ja Bakbakar, Heres, Gaalal ja Mattanja, Miika poeg, kes
 oli Sikri poeg, kes oli Aasafi poeg;

ja Obadja, Semaja poeg, kes oli Gaalali poeg, kes oli
 Jedutuuni poeg; ja Berekja, Aasa poeg, kes oli netofalaste
 külades elava Elkana poeg.

Väravahoidjad olid: Sallum, Akkub, Talmon, Ahimaan ja
 nende vennad; Sallum oli peamees

ja on tänini idapoolses Kuningaväravas. Nemad,
 väravahoidjad, kuulusid Leevi laste leeridesse.

Aga Sallum, Koore poeg, kes oli Ebjasafi poeg, kes oli
 Korahi poeg, ja tema vennad, kes olid tema perekonnast,
 korahlased, olid teenistuses kui templi lävehoidjad, sest nende
 isad olid olnud Issanda leeri sissekäigu valvurid.

Ja Piinehas, Eleasari poeg, oli muiste nende eestseisja -
 Issand olgu temaga!

Sakarja, Meselemja poeg, oli kogudusetelgi uksehoidja.
Kõiki neid, kes olid valitud lävede juurde
 väravahoidjaiks, oli kakssada kaksteist; nad olid oma külades
 suguvõsakirja pandud. Taavet ja nägija Saamuel olid nad nende
 kohustusse seadnud.

Nõnda olid nemad ja nende pojad Issanda koja, nagu
 telkkojagi väravate juures valves.

Väravahoidjad olid nelja ilmakaare pool - ida, lääne, põhja
 ja lõuna pool.

Ja nende vennad, kes olid oma külades, pidid määratud
 aegadel neile seitsmeks päevaks appi tulema,

kuna need neli ülemväravahoidjat olid alalises
 teenistuses. Nemad olid leviidid ja neist olid Jumala koja
 kambrite ja varaaitade ülemad.

Nemad jäid ka ööseks Jumala koja ümber, sest nende hooleks
 oli valve ja igahommikune avamine.

Nende hulgast olid teenistusriistade ülevaatajad, sest
 niipalju kui neid sisse viidi, niipalju tuli neid ka välja
 tuua.

Ja mõned neist olid määratud riistade ja kõigi pühade
 asjade ülevaatajaiks, ja jahu, veini, õli, viiruki ja palsamite
 ülevaatajaiks.

Preestrite poegadest olid mõned, kes pidid palsamitest
 salvi segama.

Mattitja, kes oli leviit ja korahlase Sallumi esmasündinu,
 oli ameti poolest küpsetustöö ülevaataja.

Ja kehatlaste poegadest, nende vendadest, olid
 ohvrileibade eest hoolitsejad, kes pidid neid igal
 hingamispäeval üles seadma.

Aga lauljad, leviitide perekondade peamehed, olid
 kambrites muust tööst vabad, sest nad pidid olema teenistuses
 päeval ja ööl.

Need olid leviitide perekondade peamehed oma põlvnemise
 järgi, peamehed, kes elasid Jeruusalemmas.

Sauli suguvõsa Gibeonis elasid Gibeoni isa Jeiel ja tema naine, nimega
 Maaka,

ja tema esimene poeg Abdon; edasi: Suur, Kiis, Baal,
 Neer, Naadab,

Gedoor, Ahjo, Sakarja ja Mikloot.
Ja Miklootile sündis Simeam. Ja needki elasid oma vendade
 sarnaselt Jeruusalemmas, oma vendade juures.

Ja Neerile sündis Kiis, ja Kiisile sündis Saul, ja Saulile
 sündisid Joonatan, Malkisuua, Abinaadab ja Esbaal.

Ja Joonatani poeg oli Meribbaal, ja Meribbaalile sündis
 Miika.

Ja Miika pojad olid Piiton, Melek ja Tahrea.
Ja Aahasele sündis Jaera, ja Jaerale sündisid Aalemet,
 Asmavet ja Simri. Ja Simrile sündis Moosa.

Ja Moosale sündis Binea; tema poeg oli Refaja, tema poeg
 oli Elaasa, tema poeg oli Aasel.

Ja Aaselil oli kuus poega, ja need on nende nimed:
 Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja ja Haanan. Need olid
 Aaseli pojad.